กีฬาเพื่อสุขภาพและการลดภาระด้านสาธารณสุขของชาติ

ภัยคุกคามจากโรคกลุ่มโรค NCDs (Non-Communi- cable diseases) หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า “กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” อันได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วนลงพุงหรือมะเร็งชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับประเทศ ไทย สถิติจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า คนไทยตายจากโรค NCDs คิดเป็น 75% ของการตายทั้งหมด เฉลี่ย 320,000 คน/ปี หรือคิดเป็น ชั่วโมงละ 37 คน นอกจากความน่ากลัวของกลุ่มโรคนี้แล้วยังทำให้ประเทศต้องแบกรับภาระด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยข้อมูลในปี 2018 […]